NYUGATI HÍRLEVÉL
független elektronikus újság

Szerkesztô: Bika Julianna
Email: BikaJuli@aol.com
Efax: 508-437-2661

25. szám 2001. február 1.

SZÁZ ÉVE SZÜLETETT SZABÓ LÔRINC

Hazám

Tanítóm minden, ami él,
apám, a múlt egész világa
s addig terjed hazám határa,
ameddig az agyam elér.
1930


ANGLIA

MAGYAR FESTÉSZET

Az akadémizmustól a modernig címmel Sárközi Mátyás tart elôadást a British Hungarian fellowship rendezésében a londoni Magyar Kulturális Intézetben február 8-án este 7.30 kor. Az elôadást valódi festmények illusztrálják.


KANADA

KITÜNTETÉS

A Magyar Földrajzi Társaság Dr. Nógrády György orvos-biológus, a Montreali Egyetem professzora részére a Teleki Sámuel érmet adományozta, aki a Húsvét-szigeti természettudományi expedíció megvalósításában, a szigetlakók eredetének, kultúrájának tudományos jelentôségû kutatásában vett részt, valamint, hogy a Magyar Földrajzi Múzeum gyûjteményét ezekkel a muzeális értékû, tárgyi dokumentumok adományozásával gazdagította.


Néptánc

Ökrös Együttes magyarországi és erdélyi népzene február 15-én.
Táncház s az Életfa Együttes mezôségi és román táncok március 17-én.
Mississauga Living Arts Centre
4141 Living Arts Drive Mississauga, Ontario

Koncz Gergely és barátai Budapestrôl és Pozsonyból
Észak-magyarországi és szlovákiai magyar népzene és tánc február 23-án
Magyarház, Kodály terem
840 St. Clair Avenue West Toronto, Ontario
Mississauga Cawthra Estate
1507 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario
Info: 416-486-7986


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Hunyadi Mátyás Öcs. Mk. (HMK) pályázatot hirdet az alábbi könyv megírására:

Magyarország szerepe a Szovjetunió felbomlásában

Elképzelés szerint a mû a politikusok, diplomaták, katonák, újságírók, külföldi magyarok és a történelmet kedvelôk számára készülne. Tehát nem történelmi szakkönyv!

Célja, Magyarország döntô szerepének tudatosítása a Szovjetunió szétrombolásában, a nyugati politikai elit és a közvélemény alakítói körében.

Magyaródy Szabolcs
42 Juanita Dr., Hamilton, ON, L9C 2G3, Canada
Tel: 905-389-5007, Fax: 905-389-0248
E-posta : magy@globalserve.net
http://www.hungary.com/corvinus


USA

New York és környéke

Néptánc

Ökrös együttes Amerika városaiban

Magyar cigány és népzene hangverseny

Február 14, Magyar Klub Buffalo, NY-ban. Info: Tarnoy Éva (905) 262-5103

Február 20, Magyar Nagykövetség Washington, DC-ben. Info: Szenáky Györgyi (202) 362-6730

Február 21, Tin Angel-ben Philadelphia. Info: Larry Golfarb (215) 928-0770

Február 22, Town Crier-ben Pawling, NY-ban. Info: Phil Ciganer (845) 855-1300

Február 23, Cooper Union New York city. Info: Magyar Kálmán (201) 836-4869

Február 24, State Theatre-ben New Brunswick. Az est speciális vendége a helybeli Csûrdöngölô néptánc együttes. Info: www.csurdongolo.org , valamint Magyar Kálmán (201) 836-4869, E-posta: magyar@magyar.org

Info: Concerted Efforts, Inc.

P. O. Box 600099 * Newtonville, MA 02460 * USA

concerted@concertedefforts.com www.concertedefforts.com www.magyar.org/okros

Tel: (617) 969-0810 — fax (617) 969-6761


PREMIER

Ligeti György zongoramûvének premierje a New York City Ballet Színház elôadásában
Homage Balanchine Polyphonia , 2001 január 4-én.
A darabban egy magyar származású táncos is szerepelt Somogyi Jennie.


A Takács-kvartett kitüntetése

Az együttes fennállásának huszonötödik évfordulója alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét kapták meg január 29-én a Takács-vonósnégyes tagjai New Yorkban. A két magyar (Fejér András cselló, Schranz Károly második hegedû) és két brit (Edward Dusinberre elsô hegedû és Roger Taping brácsa) zenészbôl álló kvartettnek a magyar köztársasági elnök díját Molnár László New York-i fôkonzul adta át.

A kvartett tagjai tizenöt éve költöztek el az Egyesült Államokba a boulderi egyetem oktatói karának tagjai, mesterkurzusokat tartanak. Az év felét töltik Coloradóban, a másik felében a világot járják koncertjeikkel.


Elôadás

2001. február 23, este 7:30-kor : Gerô András történész (Budapest) elôadása, könyvbemutatója: "Ferenc József és a magyarok — a gyûlölettôl az elfogadásig", Rutgers University Student Center, New Brunswick, NJ College Ave., Magyar Öregdiák Szövetség — Bessenyei György Kör, 732, 699-1483, ktnagy@aol.com és Rutgers Egyetem Magyar Intézet http://hi.rutgers.edu/index.html


Kolozsvári találkozó New Yorkban

Február 10-én Kincses Kolozsvár címmel mûsoros est, vacsora és tánc.

Szent István Katolikus Egyház Fehér termében (414 East 82nd Street, York és 1.Avenue között).

Rendezôk: Bujdosó Enikô és Ferenc, Tel: 718-482-0685.

E-posta: Deakfery@aol.com (DEAK FERY)


Magyarok Világszövetsége Amerikai Országos Tanácsa

Tisztújító rendes és egyúttal alapszabály módosító közgyûlés
2001 március 24 és 25 Linden, NJ –ben
Linden Charitable Round Table Association
431 Maple Ave. Linden NJ
Tel: 908-486-7439
Részvételi szándékát március 10-ig a 203-966-6517 vagy a 817-294-9457 fax számon jelezze, ahol bôvebb információt kaphat., E-posta: moclaci@aol.com


ÚJÉVI LEVÉL

2000. január 15-én mindazoknak, akik a Magyarok Világszövetsége Amerikai Tanácsának tagjai, tagjai voltak, vagy akiket egyáltalán érdekel az MVSZ sorsa

Kedves Barátaink!

A 2000. év a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) életében egy olyan forduló pontot jelentett, amely talán sokakban kétséget támaszt a szervezet jövôjével kapcsolatban. Sajnos, korunk nagy vívmánya, az Internet, és ezen belül az e-mail-ezés még tovább nehezítette a helyzetet, mert sok téves, néha szándékosan elferdített hír látott napvilágot. Ezért, mivel nagyon sok érdeklôdô nem lát tisztán, megpróbálunk hû képet adni arról, hol is tart ma az MVSZ, és azon belül az Amerikai Országos Tanács.

RÖVID TÖRTÉNELEM

1928. március 15-én a New York-i Kossuth-szobor felavatására több száz magyarországi zarándok érkezett Amerikába. Látva az ottani magyarok áldozatos hazafiságát, elhatározták, hogy megalakítják a szétszóródottakat összegyûjtô Magyarok Világszövetségét. Ez az elgondolás akkor nem valósult meg, de a kormány támogatásával létrejött a Magyarok Világkongresszusa Állandó Szervezeti Irodája. Ez már 1929-ben megszervezte az elsô Világkongresszust. A Világszövetség formális megalakítására csak a második Világkongresszus alkalmával, 1938-ban került sor. Perényi Zsigmond elnök mellett József királyi herceg, Teleki Pál, Esterházy Móric és mások bábáskodtak az MVSZ megalapításánál. Sok amerikai magyar egyesület mellett ott voltak az európai magyar szervezetek, sôt a Kairói Magyar Egylet is. Összesen 25 országból 670 küldött jött össze.

A II. Világháború alatt az MVSZ egyesületeinek egymással való kapcsolata megszûnt, de 1945 után Nagy Ferenc, késôbbi miniszterelnök, vezetésével a Szövetség újra megalakult, és olyan nagynevû elnökségi tagjai voltak, mint Kodály Zoltán és Illyés Gyula. Ez a helyzet csak egy pár évig tartott, de késôbb a Kádár-rendszer újra felelevenítette az MVSZ-t részint az emigráció megnyerése, részint pedig az annak a fellazítása céljából. Bodnár József kisgazda politikus, majd késôbb Randé Jenô elnöksége alatt kiadták a Magyar Hírek címû "hazacsalogató" képes folyóiratot. Az emigráció azonban határozottan elzárkózott az akkori Világszövetségtôl.

A MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGÉNEK ÚJJÁALAKULÁSA

A rendszerváltás után 1991-ben újra kormányzati támogatással kezdtek hozzá, hogy új életet leheljenek a Világszövetségbe. Ez 1992 augusztus 20-ra érett be, amikor Antall József javaslatára Csoóri Sándor költôt választották meg elnöknek. Sajnos, már az újraalakulásnál olyan szervezési hibák történtek, amelyek késôbb súlyos következményeket vontak maguk után: 1. A szétszóródott magyarság felkarolása helyett az egész 15 milliós nemzetet kívánták egyetlen szervezetbe összehozni, három régióra és országonkénti tanácsokra bontva. Ez olyan helyeken, mint Anglia vagy Svédország jól mûködött, mert ott volt már egy eredményes magyar csúcsszervezet. Másutt azonban, mint pl. az Egyesült Államokban, ahol a volt magyar csúcsszerv köztudomásúlag szétszakadt, állandó súrlódások forrásává vált, azért is, mert egyesek politikai vitákat kavartak a Tanácson belül. 2. Félve az erôs fôtitkártól, mint Komlós Attila vagy Kincses Elôd, az elnökre ruháztak minden feladatot. Csoóri Sándor, maga is érezve szervezôi képességeinek limitáltságát, sajnos olyan tanácsadókkal vette magát körül, mint Timkó Iván vagy Kiss Mária, akik képtelenek voltak megnyerni a tagok támogatását. Ennek az lett a következménye, hogy gyors egymásutánban négy fôtitkár vált meg a Szövetségtôl.

Nem kívánjuk tovább boncolgatni a problémákat, hiszen a cél az, hogy ismét létrejöjjön az MVSZ egysége. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a 2000 májusi budapesti küldöttgyûlés Patrubány Miklóst választotta meg elnöknek, aminek követeztében 12 elnökségi tag "felfüggesztette" tevékenységét. Ezt az "önfelfüggesztést" késôbb a. decemberi küldöttgyûlés törvényellenesnek nyilvánította, és ezen a küldöttgyûlésen megindult az erjedés folyamata. Csak az MVSZ tagságán és vezetôségén múlik, hogy ez a folyamat folytatódjék. Sajnos, a Magyar Országgyûlés a következô két év költségvetésébôl törölte az MVSZ támogatását. Ez rossz is, meg jó is. Rossz, mert komoly mûködési zavarokat okoz az MVSZ életében, jó pedig azért, mert végre anyagilag is függetleníti a Szövetség önmagát. Az MVSZ nyitott kell legyen, és nyitott kell maradjon minden magyar számára. A 2000-es év problémái elôbb-utóbb a történelem süllyesztôjébe kell kerüljenek.

AZ AMERIKAI TANÁCS HELYZETE

A júniusi küldöttgyûlés amerikai delegációjának megválasztása során szabálytalanságok történtek, aminek következtében a Tanács Hilberth Tamás elnök és Beke Imre társelnök MVSZ-tagságát több évre felfüggesztette. Errôl Patrubány Miklós elnök a következôket jelentette az Amerikai Tanács tagjaihoz intézett nyílt levelében:

" Az MVSZ Elnökségének határozott rendelkezése alapján az Egyesült Államokban, három magas rangú MVSZ felügyelô jelenlétében, az Amerikai Országos Tanács 2000 május 6-án megismételte a küldöttválasztást... Ezt a küldöttséget május 25-én az MVSZ küldöttgyûlése igazolta. Az ekkor megválasztott listán Dr. Hilberth Tamás a 46-ik helyen végzett, és így sem küldött, sem pótküldött státust nem nyert el. Dr. Hilberth Tamás eredetileg elfogadta az MVSZ Elnökségének döntését, utólag azonban szembefordult vele. Az MVSZ Elnökségének e fontos döntésével való szembeszegülésével elkerülhetetlenné tette a számonkérést....Az MVSZ Elnöksége nem ismerhet el jogszerûnek egyetlen olyan testületi eseményt sem, amelyet... tudta és beleegyezése nélkül hívtak össze. Eképp a Dr. Hilberth Tamás által összehívott közgyûlést sem."

MI LEHET A MEGOLDÁS ?

Azok, akik hittek abban, hogy a Világszövetség eszméje fontos értéke a nyugati magyarságnak és a világ összmagyarságának, most komoly dilemma elôtt állnak: segítsük-e megmenteni a Szövetséget, vagy a nehézségek elôl megfutamodva hagyjuk ott? Akik a megmentés mellett döntenek, most el kell, hogy érjék, hogy egy új, friss vezetôség kezébe tegyék a szervezet irányítását. Erre a márciusi amerikai közgyûlés ad lehetôséget. Mi, akik ebben a küzdelemben sajnos kudarcokat is megértünk, szívvel-lélekkel támogatni fogjuk az erre vállalkozókat. Jöjjenek az amerikai magyarok minél nagyobb számban: a közgyûlésre, amely március 24-25-én lesz megtartva a Lindeni Klubban (New Jersey). Most az összmagyarság érdekeit lehet csak szem elôtt tartani. Kennedy elnökkel mi is elmondhatjuk: Nem az a kérdés, hogy mit kapunk a hazától, hanem az, hogy mi mit adhatunk neki!

Kérünk mindenkit, aki az MVSZ iránt felelôsséget érez, jelezze részvételi szándékát legkésôbb március 10-ig úgy egyéni, mint jogi intézményi alapon a 203-966-6517 vagy 817-294-9457 fax számon, ahol bôvebb információt kaphat.

Dr. Menczel József, Micheller Attila, Papp László, Turi Ferenc


SZERVEZIK AZ AMERIKAI MAGYAR LOBBIT

A NEW YORK-I FÔKONZUL AZ EMIGRÁCIÓ ÉS AZ ÓHAZA EGYÜTTMÛKÖDÉSÉRÔL

A Magyar Nemzet, 2001. január 30-i száma interjút közöl Molnár Lászlóval.

A cikkben a fôkonzul ismerteti a New York és környéke magyarságának tevékenységét, a fôkonzulátusnak a magyar fiatalokkal való erôsödô kapcsolatait, a magyarságtudománnyal kapcsolatos legújabb eredményeket, s beszámol a New York-i Magyar Intézet helyzetérôl, mely tavasszal megkezdi mûködését.

"Az intézet az Egyesült Államokban sokféle magyar sejtre építhet majd, hiszen a hatalmas ország egész területének magyar kulturális tevékenységét kell összefognia és serkentenie. Emellett az amerikaiak számára reprezentálnia kell a magyar kultúrát. Leendô vezetôje washingtoni nagykövetségünk állományában lesz, a kulturális tárca közvetlen szakmai irányítása mellett."

Az emigráció és az anyaország összefogásáról a fôkonzul így nyilatkozott .

"A múlt év végén a nyugati magyarok kezdeményezése alapján létrejött a Nyugati Magyar Tanács. Ez rendkívül fontos szervezet lesz. A lényeg: a világban nagyon sok olyan magyar él, aki helyzeténél fogva igen sokat tehet és akar is tenni az összmagyarság érdekében. Többségük komoly vállalati vezetô, vagy a társadalmi élet, a közélet más helyén övezi nagy tekintély, és képes komolyan s eredményesen lobbizni. Egyes itteni etnikumoknak (például a lengyelek, a görögök) igen erôteljes lobbija van, a szenátusban, a törvényhozásban s a gazdaság felsôbb köreiben is képviseltetik érdekeiket. Mi magyarok ma még nem vagyunk elég hatékonyak. Többek közt az ilyen irányú tevékenység lesz a célja a Nyugati Magyar Tanácsnak. Elképzelések szerint a munka különbözô munkacsoportokban folyna. Ezek a tanács egy tagjából és a köréje szervezôdött hozzáértôkbôl állnának. A fôkonzulátus természetesen mindehhez segítséget nyújt. Sok magyar szerzett magának hírnevet a világban. Megítélésem szerint a Nyugati Magyar Tanács új minôséget hoz majd az emigráció és az anyaország kapcsolatában."

A cikk teljes terjedelmében megtalálható
http://www.magyarnemzet.com/


New York és környéke magyarok számára érdekes rendezvényekrôl, magyar nyelvû rádió és televízió programokról friss információt szerezhet a New Yorki Magyar Ház honlapján magyarul www.magyarhaz.org és angolul www.hungarianhouse.org címen. Az eseménynaptár e-postán is rendszeresen kapható, a honlapon keresztül lehet elôjegyezhetô.


ALABAMA

KÖSZÖNTJÜK MAGYARORSZÁGOT
Birmingham
Nemzetközi Mûvészeti Fesztivál
Április 21-24

Amerikában élô magyar mûvészek és iparmûvészek részt vehetnek a 3 napos Birminghami "BIF (Birmingham International Festival) Salute to Hungary" – nemzetközi mûvészeti fesztiválon.

Különösen keresnek olyanokat, akik (portré rajzoló, festô, szobrász, üvegfújó, ékszerész, keramikus, fazekasmester, fényképész, bôrdíszmûves, stb.), a helyszínen bemutatnák mûvészetüket.

Továbbá keresnek olyanokat is, akik magyaros ételeket vagy magyar iparmûvészeti cikkeket árulnak.

Ennek az évente, de minden évben más ország tiszteletére rendezett fesztiválnak 20-30 ezer látogatója szokott lenni.

Tel: Ray Maloy-877-478-3763 , ill. David Crunkleton (205)252-7652

E-posta:bifdavid@bellsouth.net (David Crunkleton)

A fesztivál honlapja: www.bifsalute.org


ILLINOIS

BEIKTATÁS CHICAGÓBAN

Az Executive Club of Chicago elnökét Karina Koskenalusta –t Illinois állam magyar tiszteletbeli konzullá avatják ez év februárjában .E-posta: sfodor@ameritech.net

Konzulátus címe Honorary Consulate of Hungary
8 So. Michigan Ave. Suite 2500
Chicago, Il 60603
Tel: 312-263-3500
Fax: 312-263-3502
E-posta: karinak@ameritech.net


OHIO

PAPRIKA BÁL
2001 február 17

Ritz Carlton Hotel Grand Ballroom,
1515 West Third Street Cleveland, Ohio
Info: Tel: Hargitai István és Mónika : 440-779-7791
E-posta: ihargitai@aol.com
A bál díszvendégei : George Voinovich amerikai szenátor, Jeszenszky Géza nagykövet
Böjtös László tb. fôkonzul, valamint Ralph Schey a Fetzer Co. intézô elnöke.

PAPRIKA bál a Cleveland Hungarian Development Panel tizenegyedik jótékony célú rendezvénye. A Panel 1990 júliusában alakult, s azóta több százezer dollár értékû támogatást nyújtott különbözô oktatási, egészségügyi, kulturális és társadalmi vonatkozású programokra.


PENNSYLVANIA

WASS ALBERT EMLÉKE

Jelen levelem célja, hogy fölhívjam figyelmét a közelmúltban Erdélyben megindult csúnya politikai hadjáratra, mely az irodalmi világ által egyszerûen csak Wass Albertként ismert jeles magyar költô és regényíró, Gróf czegei Wass Albert (1908-1998) emléke ellen irányul.

Mint közismert, Wass Albert Tamási Áron (1897-1966) és Nyírô József (1889-1953) nevével fémjelzett jeles huszadik századi erdélyi írók egyike. Habár életének több mint felét emigrációban töltötte, érzelmi kötôdését sohasem szakította el közvetlen hazájától. Rendületlenül, mély érzéssel és nagy szeretettel írt tovább Erdélyrôl és az erdélyi néprôl.

A második világháborút követôen, amikor Wass Albert már családjával együtt külföldön élt, mind ô, mind pedig édesapja gróf Wass Endre (1886-1975) egy jogtalan bírósági eljárást is magában foglaló bosszúálló és kérlelhetetlen politikai üldözési hadjáratnak célpontja lett, mely akkor egész Románián végighömpölygött s melynek sok ártatlan magyar áldozatul esett.

Lévén, hogy Wass Albert akkor már Németországban élt, e bosszútól fûtött bírósági döntésnek semmi gyakorlati hatása sem volt rá. Ezt követôen az Egyesült Államokba vándorolt ki, ahol elfoglalta a Floridai Egyetemen által részére fölajánlott tanári állást. Oktatás mellett irodalmi munkásságot is folytatott, s ugyanakkor terjesztette a magyar kultúrát, és a kisebbségi helyzetben levô erdélyi magyarság jogaiért is ismételten fölszólalt. Írásai és mûködése egyhamar kiváltotta a nemzet-elnyomó Ceausescu-rendszer haragját, amely egy félrevezetett egyetemi kollégája közremûködésével rágalomhadjáratot indított ellene. Ennek eredményeként 1979-ben Wass Albert kénytelen volt megjelenni az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumában [Department of Justice], ahol részletes kivizsgálásnak lett alávetve. Hitelt érdemlô bizonyítékok hiányában, az ügyét a minisztérium természetesen elejtette. Ez különben pontosan akkor történt, amikor a román titkosrendôrség [DIE] feje, Ion Mihai Pacepa tábornok Amerikába disszidált (1978), ahol késôbb kiadott "Vörös láthatár" [Red Horizons] (1987) címû könyvében részletesen leírta a Ceausescu-rezsím nyugati kritikusai hitelét hamis papírokkal aláásni igyekvô tevékenységét. Kétségtelen, hogy a fönt jelzett jogtalan bírósági eljárás mellett, a Wass Albert ellen indított hajsza is részben ilyen újonnan gyártott hamis dokumentumokra lett alapozva. Ezzel kapcsolatban azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a második világháborút követô román politikai perek jelentôs része az észak-erdélyi magyarság ellen irányultak. Történt ez annak ellenére, hogy Ion Antonescu tábornok Romániája (1944. augusztus 23-i kiugrásáig) még hûségesebb csatlósa volt Németországnak, mint Magyarország. Ezen politikai pereknek magyarellenes éle könnyen kimutatható a Teleki Intézet által gyûjtött és a Szegedi Egyetem által 1994-ben kiadott idevonatkozó statisztikák alapján. Így például az ország egyhatodnyi népességét tartalmazó és nagyrészt magyarlakta Észak-Erdélyben 481 elmarasztaló ítéletet, s azon belül 100 halálos ítéletet hoztak, mely elitélteknek közel 80 százaléka (372) magyar volt. Ugyanakkor a lakosság öthatodát tartalmazó egyéb román területeken (Regátban és Dél-Erdélyben) mindössze 211 elmarasztaló ítélet, s azon belül 42 halálos ítélet született. De Mihály román király még ezen halálos ítéletek jelentôs részét is életfogytiglani börtönre változtatta. Másszóval, figyelembevéve Románia egyes területei népességének számarányát a halálos és egyéb elmarasztaló ítéletek 14:1 arányban Észak-Erdélyben születtek meg, s ott is elsôsorban a magyar lakosságot sújtották. Ezen események hátterének ismeretében kétségtelen, hogy mind gróf Wass Endre, mind pedig fia Albert ennek a magyarellenes hadjáratnak lettek az áldozatai — annak ellenére, hogy ôseik közel egy évezreden keresztül szolgálták szûkebb hazájukat.

Wass Albert 1998-ban történt halálát követôen, az író földi maradványai visszatértek Erdélybe, s az eddig tiltott regényei ismét megjelentek mind Magyarországon, mind pedig Romániában.

Mûveinek több évtizedes hallgatás után történt tömeges megjelenése Wass Albertet újból népszerûvé tette egész Közép-Európában. Népszerûségének egyik látható eredménye az a tény, hogy közelmúltban (2000.június 12-én) az erdélyi Hargita-megyei Bögözd falu iskoláját róla nevezték el.

A névadó ünnepségek még el sem kezdôdtek, amikor megindult Wass Albert emléke ellen a támadás. Ez a támadás párhuzamosan halad a Wass Albert-ügyet támogató erdélyi magyar értelmiségiek lejáratásával. Az utóbbiak között elsô helyen áll Hargita megye tanfelügyelôje, Beder Tibor, aki pillanatnyilag e támadás fô célpontja. Ha ez a támadás sikeresnek bizonyul, Beder egész karrierjét tönkreteheti.

Lévén hogy az erdélyi magyar ügyeknek már több évtizede szemlelôje vagyok, tisztában

vagyok az ott uralkodó és az egész vidékre jellemzô nemzetiségi ellentétekkel, mely ellentétek a Ceausescu-diktatúra ideje alatt még tovább mélyültek. Éppen ezért semmi kétségem, hogy Wass Albert és hívei ellen indított hadjárat nélkülöz mind jogi és emberi

alapot. Ez a koncentrált támadás egy rosszindulatú politikai kampánynak része, mely

mozgalom csak tovább ronthatja a vidék két nemzetisége közötti elmérgesedett viszonyt,

és ugyanakkor még inkább kétségessé teheti Románia bejutását Egyesült Európába.

A czegei Wass család Erdély egyik legrégebbi magyar nemesi családja, melynek gyökerei a tizenegyedik századba nyúlnak vissza. A család 1744-ben lett a magyar fônemesség tagja, mikoris Mária Terézia királynô grófi rangot adományozott nekik. A családnak Erdély kultúrájához történt hozzájárulása azóta is számtalan és sokoldalú. Különösen ide kívánkozik gróf Wass Dániel (1744-1811) és hasonnevû fiának (1777-1844) az erdélyi Román nemzeti megújhodás területén kivívott pozitív szerepe. Közremûködésük nélkül ugyanis az "erdélyi triász" — Micu-Klein Sámuel [Samuil] (1745-1806), Sinkai György [Gheorghe Sincai] (1754-1816) és Major Péter [Petru Major] (1761-1821) — sohasem lehetett volna oly sikeres, mint amilyen lett. Mint R. W. Seton-Watson angol történész megfogalmazta "A románok története" [A History of the Roumanians] (1934) címû közismert munkájában: "Sincai ... Vas [Wass] grófnak köszönhette tudományos munkássága folytatásának lehetôségét, miközben a gróf fiainak házitanítójaként szerepelt, kinek házában végül is 1816-ban meghalt". (271 o.) Sinkai valóban tizennégy évet (1797-1803, 1808-1816) töltött a Wass-család kastélyában, ahol "A románok és más népek krónikája" [Hronicul romanilor si a mai multor neamuri] címû mûvét is befejezte. E munkájában elismerte, hogy kutatásaiban erôsen támaszkodott a Wass-család levéltárára; sôt azt is, hogy "e család segítsége nélkül e krónikát sohasem írhattam volna meg". Sinkai ugyancsak a Wass-család támogatásával jelentette meg "A dákó-román illetve valach nyelv elemei" [Elementa linguae daco-romanae sive valachicae] (1805) címû munkáját, melyet eredetileg Micu-Kleinnel együtt készített és adott ki 1780-ban. A föntiek alapján egy semleges szemlélô úgy vélné, hogy a románok, és fôleg az erdélyi románok hálásak lennének a Wass-családnak, s ennek a hálának valami kézzelfogható kifejezést is adnának. A jelenlegi helyzet azonban pontosan ellenkezôirányba halad. A fejlemények ugyanis azt bizonyítják, hogy sokkal több azoknak a száma, akik gróf Wass Albertnek még a nevét is levennék egy kis falu iskolájáról, miközben támogatói életét lehetetlenné tennék. S mindezt egy nemzeti antagonizmus által motivált politikai per és a Ceausescu-rezsím által fabrikált dokumentumok hatására. Sôt, annak ellenére, hogy Wass Albert több írásában, így például "A funtineli boszorkány" címû regényében, rokonszenvvel és nagy együttérzéssel írt a magyarsággal együtt élô és együtt küzdô erdélyi román néprôl.

Ôszinte meggyôzôdésem, hogy ez nem egy "járható út Európába", s abban is biztos vagyok, hogy sok tisztességes és kulturált román szintén ezen a véleményen van.

A közelmúltban lezajlott marosvásárhelyi Anyanyelvi Konferenciának "Együtt Európába" volt a jelszava. De vajon ez a közös út megvalósítható-e akkor, amikor még mindig sokan vannak olyanok, akik az elmúlt évtizedek elnyomó politikai rendszerei által kifejlesztett és kultivált "Európa-ellenes" módszereket alkalmazzák? Igen kétlem. Ugyanakkor azonban reménykedem, hogy a józan ésszerûség mégis csak gyôzedelmeskedik a durva indulatosság fölött s, hogy Wass Albert irodalmi munkássága és híveinek tevékenysége mindenki által elfogadott része lesz az erdélyi magyar és nem-magyar kulturális életnek.

Remélem, hogy a magyar értelmiség mindent megtesz, hogy a lehetô legszélesebb nyilvánosságot adjon Wass Albert és erdélyi hívei ügyének; részben az által is, hogy jelen levelemet megjelentetését és terjesztését elôsegíti mind a nyomtatott, mind pedig az elektronikus médiában.

Teljes tisztelettel,
Prof. Dr. Várdy Béla
McAnulty Distinguished Professor
Director, Duquesne University History Forum

Információ: E-posta: Svardy@aol.com


Közös magyar –amerikai szoborkiállítás

Nexus Mûvészeti Alapítvány támogatásában egy közös magyar-amerikai szoborkiállítást rendeznek január 5-tôl február 17-ig tizenhat magyar szobrász résztvevôvel.

Nexus Gallery
137 North Second Street
Philadelphia, PA 19106
A galéria nyitvatartási ideje: keddtôl vasárnapig délután 12-tôl 6 óráig.
Info: E-posta: gyuri@hollosy.com

FLORIDA

Sarasotai Kossuth Klub

Februári Hangversenyek. Cserna Ildikó és Simon Krisztina zeneakadémiai tanulmányaikat befejezve a Magyar Állami Operaház énekesei lettek. Két kamarahangversenyen halljuk ôket Mazalin Wanda zongora- illetve orgonakíséretével. Február 25-én, egyházzenei hangverseny lesz a Belvárosi Anglikán templomban (The Church of the Redeemer), február 27-én, a farsang utolsó napján (Mardi Gras) pedig a Florida West Coast Symphony koncert termében szerepelnek.

Info: E-posta: evakis@prodigy.net


CALIFORNIA

A Los Angeles-i Magyar Házban adott koncertet a budapesti Ökrös Együttes. Az eseményrôl a Los Angeles Times cikke számolt be, amely megemlítette, hogy semmi ehhez hasonlítható nincs az Egyesült Államok kultúrájában.


San Diego-i ajándék

Az elmúlt évezred utolsó karácsonya igazi, ünnepi hangulathoz illô meglepést hozott a Nagy Mózes Elméleti Líceum számára. A San Diego-i Magyar Ház ugyanis nem kevesebb mint 1000 dollárral ajándékozta meg a Kézdivásárhely-i iskolát. A gimnázium igazgatója Bokor Tibor elmondta, a váratlanul kapott összeget infrastrukturális fejlesztésre szeretnék felhasználni.

Székely Hirmondó


NÉMETORSZÁG

FRANKFURTI BÁL

Frankfurti Magyar Katolikus Egyházközség a Frankfurti Magyar Bált és Táncházat rendezi 2001. február 3-án, a Hoechst AG Jahrhunderthalle Kasino-termeiben.

Frankfurt am Main-Höchst, Pfaffenwiese
Jegyelôvétel: Ludwig-Landmann-Straße 365
60487 Frankfurt am Main
Tel.: 069-24795021
9.30-15.00 óra között.
E-posta: klementk@web.de (KLEMENT Kornél)


Kovács András "Dicsô magyar ôstörténet" címmel 2001. március 31-én és április 1-én elôadást tart Drezdában.

Info: Mátyus József és Bahnisch Ágnes,
D-01097 Dresden,
Rudolfstrasse 13
Tel: 49(0351)8027723
E-posta: agika@t-online.de

Kovács András Fényeslitkén , Szabolcs-Szatmár megyében született. Mûszaki mérnökként végzett Pécsett. Jelenleg Nyíregyházán él. További Info: ungarndirekt@freenet.de


SVÁJC

Dr. Krüzsely Mária kitüntetése

A Magyar Református Világszövetség 4. Világtalálkozója genfi utórendezvényeinek sikeres megszervezéséért Dr. Krüzsely Mária a "Pro Cultura Hungarica" kitüntetést kapta.


INTERNET HÍREK

Hungarian Mirror

Miniszterelnöki Hivatal 2000. decemberében megjelentette a Hungarian Mirror elsô kiadását. A havonta megjelenô kiadvány angol nyelven mutatja be a magyar kormány döntéseit, Magyarország eredményeit és az EU-hoz való csatlakozás legfontosabb

kérdéseit. A kiadvány Interneten is hozzáférhetô a www.hungarianmirror.hu címen.

Info E-posta: GFoldvari@humisny.org (Földvári Gábor)


NÉPDALOK A HÁLÓN

Zenés népdal gyûjtemény több mint 80 magyar dal a hálón. Cserkészvezetôknek különösen ajánljuk Nickl Károly gyûjteményét. http://www.iae.nl/users/nickl/nepdal1.html


ERDÉLYI KÉPEK

Amerikai fotográfus budapesti és erdélyi képei láthatók www.geocities.com/thetropics/coast/1953 és a www.extra.hu/spinder honlapon.

A New York-i fotómûvésznek február 8-án Budapesten a Vista Travel kiállító termében , V. Paulay Ede u. 9 nyílik kiállítása abból az alkalomból, hogy tíz éve kezdte el erdélyi képei készítését.

Info: Stephen Spinder, 1062 Budapest , Bajza u. 54 II/1
Tel: 361 331 2601
E-posta: spinder@pronet.hu


Képek Berkeley Springsbôl - Alba Regia, Magyar Tábor és környéke

http://hungaria.org/hfff/AlbaRegiaVicinity/

István király megkoronázása ezeréves évfordulójának tiszteletére felállított plakett képei az Interneten. A képek Rácz Miklósnak felvételei .

Info: kovacs@gmx.net (Árpád Fábián Kovács)


Magyar receptek angolul

www.magyarmarketing.com/library címen illetve a majordomo@hungaria.org megrendelhetô "subscribe culinaria" E-postán.


Jómóka Hungarian Táncház Band

Salt Lake City, Utah
Brian Salisbury, Primás, Bonnie Baty, Kontrás,
Craig Forster, Bôgôs,

http://www.mines.utah.edu/~cforster/jomoka.html honlapon található


Csángómagyarok honlapja

Új moldvai csángómagyar honlap és levelezôcsoport alakult és keresik a nyugati érdeklôdôk válaszát.

Csángó nép:
Nem tud olvasni, anyanyelven.
Ezért, nem ismeri történelmit.
Növekedik a demográfia.
Az oktatás román szinten nogyan alacsany.
Gazdaságilag nagyon kicsit fejlodött .
Az öntudata fére van vezetve.
Ilyen helyzetekben, vagy helyzetekból a nagyvilágon koanfliktúsak indultak a nép közt és a népek közt.
Ez a nép veszélybe van így ez a magyar népet is nogyan érinti tehát egész magyar nép hejzetiról kel gandaskadni feltétel nélkül. ( a nyelv veszéjiról)
Ha egy nép vészéibe van akkor az emberiség veszt tehát ha az emberiség veszeszt akkor a fóldön az emberek vészéibe, vannak, Ezért ebregyunk meg csináljunk valamit mert a szép virágas kert le fog hullni.
Tegyünk, és ne csak magyarázunk, tehát mindent, ami tenni való tegyuk meg hogy tavábis virágzék a nagyvilág, ne csak egy szényu legyen, mert egy szén a halált emliti.

Ugye nehéz érteni az útulsó rikójtást, de olvasni még nezeb.
Milyen jól gondalt volt a nagy Királiunk...

Duma István András, Szeret-Klézse Alapítvány

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége folyószámlái:
Címzett: AMCM, bank: Banc Post SA Bacau, számlaszámok:
251101212040018754073009 (USD), 251101112040018754009 (ROL)
Listára feliratkozás : csangomagyar-subscribe@egroups.com E-posta címre egy levéllel lehet.


KÖNYVEK

EGY NEW YORK-I MAGYAR ÍRÓNÔ SIKERE A KRIMI IRODALOMBAN

Ágoston Gertrúd ismerôsebben Gerty Agoston Budapesten született és az 50-es években került Párizsba, majd New Yorkba, a bázeli újság kulturális tudósítója volt. Ma a New Yorki Német Rádió munkatársaként dolgozik, miközben tucatnyi krimi sikeres szerzôje. Húsz könyve jelent már meg 13 nyelvre fordították mûveit.


KENESSY CSABA "AGGODALOM ÉS REMÉNYSÉG"

A világhálón, a Svájcban élô magyar író, Kenessy Csaba "Aggodalom és Reménység" 1990-1998, könyve, megtalálható a HUNSOR honlapján.

Az író saját szavaival:

" Az élet úgy hozta, hogy fiatalon, 20 éves koromban, a Jóisten kegyelmébôl részt vehettem az 1956-os forradalomban... Többször voltam olyan helyzetben, hogy bármelyik pillalatban elérhetett volna a vég, körülöttem sokan estek el, ismerôsök, ismeretlenek, fiatalok, öregek egyaránt. Ezek az élmények voltak további életem meghatározói..."

http://www.hunsor.nu/


AZ ÉLETEM ÉS MUNKÁSSÁGOM

2000 szeptemberében jelent meg Budapesten Bodó Fábián Ilona festô- és iparmûvész tollából, aki férjével az ugyancsak rendkívül tehetséges festômûvész-szobrásszal és éremmûvésszel, mintegy 40 évi amerikai sikeres tartózkodás után hazatértek Tennesse-i Nashville-bôl Budapestre. A könyvhöz Fekete György akadémikus , Dr. Koós Judit mûvészettörténész és Mohos Mária fômuzeológus írtak elôszót.

Információ Bodó Ilona

Budapest Keleti Károly utca 15/C 1024

Tel: 36-1- 316-8580


ANGOLNYELVÛ, MAGYAR TÖRTÉNELMI KÖNYVAKCIÓ

Hunyadi Mátyás Öregcserkész Munkaközösség Corvinus Library honlap (www.hungary.com/corvinus/) a Hamilton-i (Ontario) Magyar Öregcserkész Corvinus Munkaközösség által összeállított angol nyelvû történelmi és politikai könyvgyûjtemény jelenleg mintegy 70 angol nyelvû könyvet tartalmaz.

Ezeknek a könyveknek jelentôs része nyomtatásban is megjelent:

Ennek a közös munkának köszönhetôen eddig hatvanezer könyvet postázott szét ingyen a világon , mintegy kétezer címre, minden jelentôsebb egyetemi, média, kutató, államvezetési, és egyéb könyvtárnak.

Az Internetes magyar könyvtár különös jelentôsége az, hogy ezideig az amerikai egyetemi könyvtárakban megtálalható magyar vonatkozású könyveknek nagy többsége határozottan magyar-ellenes irányzatú volt. Évtizedek óta a szomszéd államok kormányai az amerikai egyetemeken folyó magyarellenes propagandát komoly pénzzel támogatták, mialatt a magyar hivatalos körök ezzel a témával egyáltalán nem foglalkoztak.

A Corvinus Munkaközösség vezetôje Magyaródy Szabolcs

E-posta : magy@globalserve.com


Mi történt a Délvidéken 1848-ban?

A Szabad Líceum kiadó gondozásában megjelent A Délvidék, negyvennyolc címû könyv annak a tanácskozásnak az anyagát tartalmazza, amelyen a vajdasági magyar és szerb, valamint a magyarországi szakemberek az 1848/49-es vajdasági történésekkel

foglalkoztak, valamint azok a szakmunkákat is, amelyek e témát dolgozzák fel.

Magyar Szó, Újvidék


Lipták Béla könyve 1956-os forradalomról áprilisban jelenik meg a Texas A&M University Press kiadásában. A könyv címe: A Testament of Revolution

"The spirit of that time, the growing crescendo of boldness, the solidarity of struggle, the rapture of apparent triumph and the despair of defeat and fight are all brought movingly to life..." írja a könyvrôl Michael T. Kaufman újságíró a New York Times-ban.


A kolozsvári Minerva Mûvelôdési Egyesület kiadásában megjelent Tibori Szabó Zoltán Ferenczy Júlia (1909-1999) festômûvészrôl szóló monográfiája.

A mintegy száz fehér-fekete reprót és dokumentumfotót, illetve 36 egész oldalas színes, mûnyomó papírra nyomtatott reprodukciót tartalmazó kötet megrendelhetô a Tibori@netscape.net E-posta címen, a 40-64-419236 fax-számon vagy levélben a Tibori Szabó Zoltán / St. A. Vlaicu 2/56. / RO-3400 CLUJ, Romania postacímen. Egy kötet ára légiposta-költséggel együtt 24 USD, rendes postával 21 USD

A kolozsvári Szabadságban ugyancsak megjelent Tibori Szabó Zoltán cikksorozata, amelyben több érdekes részlet tudható meg Nagy Imre és az 1956-os forradalomban játszott áldatlan román részvételrôl. Részletesen ismerteti Méray Tibor: Budapest 1956 címû könyvét is, amelynek 2000 ôszén megjelent román fordításához a Párizsban élô Méray Tibor írt majdnem száz oldalt 1956 román vonatkozásairól, mely írást Tibori Szabó fordította románra. Így Tibori Szabó sem maradt ki Petre Roman volt külügyminiszter Méray könyve elleni támadásaiból. Petre Roman édesapja magyar származású kommunista volt, Nagy Imre harcostársa és nagy szerepet játszott Nagy Imre Romániába távozzon. A Szabadság-ban a www.hhrf.org honalpjáról lehet olvasni a cikkeket a 2000 nov. 6-11 ig, illetve a dec.20 es 28-as számokban.


MAGYARORSZÁG

HATÁR GYÔZÔ MÁRAI-DÍJAS

Január 22-én, a Himnusz születésnapján a rendszerváltozás óta minden esztendôben megrendezik a magyar kultúra napját, mely alkalommal különbözô irodalmi és kulturális díjat osztanak ki. A Kölcsey Ferenc Millenniumi Díjat olyan magyar állampolgárok és határon túli magyarok kaptak, akik a magyar kultúra nemzeti és egyetemes értékeit kifejezô alkotást hoztak létre: többek között az erdélyi Kányádi Sándor költô, és a Svájcban élô Vásár Tamás Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara fô-zeneigazgatója kapta a kitüntetést.

Határ Gyôzô (Gyoma, 1914–) Kossuth-, Csokonai- és Salvatore Quasimodo-díjas költô, író, 1957 óta Londonban (Wimbledonban) él. Verseskötetei, regényei, színmûvei, esszéi és bölcseleti mûvei 1938 óta jelennek meg. A Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia tiszteletbeli tagja ez alkalommal Márai-díjban részesült.


KÁRPÁTALJA

Dupka György, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Egyesület elnöke

Levél a Connecticut-i Magyar Kulturális Egyesületnek

A Kárpáti Igaz Szó szerkesztôségébe besurrant egy tolvaj. Mi ezt nem betörésnek véleményezzük, mivel az illetô álkulccsal lépett a tördelôi terembe, akinek alapos környezetismerete volt, s egy csavarhúzóval péntekrôl szombatra virradó éjszaka kiemelte a három winchestert, amelyen a tördelési program s a szerkesztôség informatikai anyagai voltak tárolva. Egy valódi tolvaj elemelte volna teljes mértékben a gépállományt. Érdekes módon csak erre a három lemezre volt kíváncsi, amelynek értéke alig haladja meg az 1000 USD-t. Természetesen a morális kár sokkalta nagyobb. Maga a tény, hogy ez megtörténhetett azt jelenti. hogy inkább bosszúállásról lehet szó. A Kárpáti Igaz Szó egy számot kihagyva folyamatosan megjelenik, ehhez segítséget nyújtott a kárpátaljai megyei adminisztráció és a kárpátaljai megyei tanács, akik egyben laptulajdonosok is ezenkívül a magyarországi Illyés Gyula Közalapítvány szinten gyorssegélyt adott át a fôszerkesztônek.

Az amerikai magyarok által felajánlott segítséget más területen lehet hasznosítani.

Az Amerikai magyarok Tiszabökénybe elhozott elsô segélytétele a tiszaháti magyarlakta községeknek szememben sokkalta nagyobb tett volt. Ma is ôrzöm azt a fotót, amely a tiszabökényi óvoda fundamentumánál készült el. Az amerikai elsôsegélynyújtásnak köszönhetô, hogy sikerült beindítani az óvodai és az egészségügyi ház felépítését. Ez év augusztusában került átadásra az ünnepi díszgyûlésen, Rátok, mint elsô adományozóra hálával gondolt Tiszabökény lakossága.

Van még egy be nem fejezett kezdeményezésünk. Mint ismeretes, akkor az árvízkatasztrófa idején fogadalmat tettünk, hogy a kárpátaljai árvízkatasztrófa emlékére egy kápolnatemplomot építünk. Az alapkô letételét személyesen Majnek Antal püspökünk végezte el ez év október egyik vasárnapján. Közadakozásból a fundamentum is elkészült, amely megáldásában Tihamér ferencrendi atya helyi püspöki helynök mise celebrálásával került felszentelésre. Szeretnénk, ha ez a kápolnatemplom jövô augusztusára elkészülne. Most a Connecticut-i Magyar Kulturális Egyesület (HCSC) egy ezer dolláros adománya ennek a megvalósításához is eljuttatta az amerikai magyarok szolidaritásának és szeretetének bizonyságát. Köszönet érte.

DGY


Copyright © Nyugati Hírlevél - 2001