független elektronikus újság

archívum

Szerkesztő: Bika Julianna
E-mail: bikajuli@comcast.net

8. szám
2023. augusztus 16.


MVSZ HÍREK

RÉGIÓ ELNÖKI KÖRLEVÉL

      A PARLAMENTI MEGHALLGATÁS
      Hosszas igyekezetünk eredményeként december 8-án a Magyar Parlament két bizottsága meghallgatta a nyugati magyarok érdekében tett nyilatkozatunkat, kéréseinket. Ezen ügyünket hárman: Hámos Lászlóval és Klement Kornéllal együtt tolmácsoltuk. Mondanivalónk két legfontosabb eleme volt: a nyugati magyarok szerepére és értekére felhívni az anyaország figyelmét, valamint elérni azt, hogy amint a Kormány az Állandó Magyar Értekezleten (MÁÉRT) keresztül lehetőséget biztosított a nyugati magyarokkal való szerves és rendszeres kapcsolatra, ugyanígy igényeljük egy hasonló kapcsolat kialakítását a Parlamenttel. Ennek szintén rendszeresnek, intézményesnek és áttétel nélkülinek kell lenni.
      
      Az Emberi jogi, Kissebségi és Vallásügyi Bizottság Kósáné dr. Kovács Magda elnöklete alatt hármunkat hosszú napirendjük első pontjaként nagy megértéssel fogadott. A képviselők kérdéseiből és hozzászólásaiból világossá vált, hogy megértették üzenetünket és dr. Csapody Miklós bizottsági alelnököt bíztak meg egy annak megfelelő határozat szövegezésével.
      
      A Külügyi Bizottságban, amelynek Szent-Iványi István az elnöke, az a meglepetés ért bennünket, hogy beszámolónk a határon túli magyarok ügyeinek általános megvitatása egyik része lett, nem önálló téma, mint az előző bizottságban. Itt Németh Zsolt beszámolt a kormány ez irányú munkájáról, majd Szabó Tibor a Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) működéséről, az Illyés Közalapítvány pénzügyekkel foglalkozó előterjesztése után a Magyarok Világszövetsége és ebben a mi szerepünk következett, a több mint öt órát igénybevevő ülésen. Ez egyrészt azt eredményezte, hogy a képviselők közül soknak el kellett mennie a párhuzamosan folyó plenáris ülésre, másrészt több képviselő számára nem volt egészen világos, hogy itt nem csupán az MVSZ-en keresztül való kapcsolattartásról van szó. Végül mégis sikerült mondanivalónknak érvényt szerezni és itt is a bizottság egyik alelnöke, Surján László vállalta, hogy kérésünknek megfelelő határozatot nyújt be a bizottsághoz elfogadásra.
      
      Egyébként mindkét bizottságban megemlítettem, hogy a Magyar Korona hozzáférhetősége minden magyar ember számára, beleértve a hazalátogató nyugatiakat is, elsőrendű szempont kell legyen a koronázási ékszerek új elhelyezését illetően. Ezeket előreláthatóan január elsején viszik a Nemzeti Múzeumból a Parlament épületébe.
cikk küldése | nyomtatási verzió

A HAZATÉRÉS ESZTENDEJE 2000

      A minisztériumok, turisztikai intézmények és utazási irodák részvételével (25 személy), december 6-án egyeztető értekezletet tartottunk az MVSZ székházában, ahol a jövő évi "zarándokút" részleteit tárgyaltuk meg. Ennek eredményeképpen egy szórólapban fogjuk a világban élőket megszólítani, hogy jöjjenek szüleik, nagyszülőik földjére, gyökereiket újra felfedezni. Ebben a szakmai munkát a Magyar Turizmus Rt. Vállalta. A szórólap egyelőre magyarul, később angol és spanyol, (esetleg német) nyelven is elkészül. Minden Országos Tanácsot kérünk, hogy a szórólapokra vonatkozó igényét mielőbb közölje és segítsen annak legszélesebb körben való terjesztésében.
cikk küldése | nyomtatási verzió

MAGYARORSZÁG 2000

      MAGYARORSZÁG 2000
      A Magyarság Lehetőségei a Világban az Ezredfordulón címmel rendezi meg a kormány a
      " IV. Magyarország 2000" tanácskozást Budapesten, május 19-20-án. Ez szervesen kapcsolódik majd az MVSZ szervezésében május 21-23-án megrendezendő Magyarok V. Világkongresszusához, majd az ezt követő Küldöttgyűléshez.
cikk küldése | nyomtatási verzió

MAGYAROK V. VILÁGKONGRESSZUSA

      A Küldöttgyűlés határozata értelmében a májusi Világkongresszus mintegy ezer személyt hív meg, ebből régiónként 300-300 küldöttet és vendégeket. 100 nyugati régió küldöttre a Küldöttgyűlésen, a következő elosztásban: Európa 38, USA 27, Kanada 11, Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika, Hong Kong 8, Dél-Amerika 13, valamint együttműködési megállapodás szerint (Cserkészek, stb.) 3 fő. Ezek csak igazolt, tagdíjat fizető tagok lehetnek.
      Feltételezve, hogy a küldöttek egyben a Világkongresszus résztvevői is, további 170 személy, akik nem MVSZ küldöttek (esetleg nem is tagok) de kívánatos, hogy nyugaton elért eredményeik és munkájuk alapján részesei legyenek a Világkongresszusnak. Igy 32 díszküldött, aki különlegesen kiemelkedő eredménye alapján elismerésre érdemes, s díszvendégek, akik (szavazati jog nélkül) megkülönböztetett figyelmet érdemelnek. (Támogatók, külföldi barátjai a magyarságnak, külképviseleti személyek, stb.)
cikk küldése | nyomtatási verzió

TÖRVÉNY AZ MVSZ-RÕL

      A javasolt törvény előkészítése folyamatban van, de még nincs végleges megállapodás arról, hogy ezt a Kormány, vagy parlamenti képviselők csoportja fogja benyújtani. Egyeztetés folyik a három régióelnök között is, a beérkezett javaslatoknak "tézisekbe" való megfogalmazása ügyében. Általános az a vélemény, hogy a törvénynek a leglényegesebb alapelveket kell tartalmaznia, amelyekre épül majd a megfelelő Alapszabály, valamint a részleteket kidolgozó Szervezeti és Működési Szabályzat. Kívánatos lenne az MVSZ NGO státusa érdekében az anyagi hátteret egy alapítvány segítségével, nem pedig az évi költségvetés keretében biztosítani. A novemberi körlevélben olvastátok a Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (BUOD) tanulmányának összefoglalását. Ezt azóta majdnem minden nyugati OT magáévá tette. Kedvező fogadtatásban részesült a másik régiók részéről is.
cikk küldése | nyomtatási verzió

AZ ÚJ ELNÖK KIVÁLASZTÁSA

      A kijelölt bizottság jó munkát végzett kiváló személyekre tett javaslataival. Ezeket egyeztettem a másik két régió elnökével is. Kialakult az a vélemény, hogy nehéz, vagy majdnem lehetetlen lenne az MVSZ elnökének egy határon kívüli személyt megválasztani. Nyugatiak nem rendelkeznek olyan hely és személyi ismeretekkel, amely befolyásukat érvényesítné, a Kárpát-medencéből pedig óhatatlanul olyan politikai terhekkel nehezítenék meg az MVSZ létét, amely nem lenne kívánatos. Így a jövő évi elnököt Magyarországon kellene megtalálni
cikk küldése | nyomtatási verzió

KÁRPÁTALJAI KULTÚRÁLIS INTÉZMÉNY TÁMOGATÁSA

      Jeleztem, hogy javaslatot tettem az Illyés Alapítványnak arra, hogy fele-fele arányú támogatással vállaljuk el két kárpátaljai ház felépítését. Ellenjavaslatként azt indítványozták, hogy együttesen egy ottani magyar közintézmény építését, kijavítását támogassuk. Kértem Zabolai Csekme Évát a Pro Kárpátalja Alapítvány elnökét javaslattételre és erről értesítettem Orosz Ildikót a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnökét is. A megfelelő intézmény kiválasztása és a támogatás megszervezése folyamatban van. Az előirányozott összeg 16,000 USD lenne, amit az Illyés Alapítvány megduplázná. Kérem ennek megvalósításához segítségeteket, javaslataitokat.
      
      PL
cikk küldése | nyomtatási verzió

MÁÉRT SZAKBIZOTTSÁGOK

      Amint ezt jelentettem mind a hat MÁÉRT szakbizottság ülésezett októberben, de az elsietett szervezés nem adott elég időt a nyugati szakértőknek a részvételre, így azok csak két bizottságban (Kulturális és EU Integráció) tudtak megjelenni. Viszont azóta minden szakértőnk felvette a kapcsolatot a bizottságokkal, amelyek a tervek szerint februárban fognak újra ülésezni. Többen megosztottatok velem a bizottságok programját. Kerek minden bizottsági tagunkat arra, hogy lehetőleg E-mailen tájékoztasson a bizottság munkájáról és terveikről. Szükséges lenne ugyanis, hogy rendszeres tájékoztatásban összefoglalhassuk a bizottságok működését és nemcsak egymás között, de a Nyugati Régió munkabizottságaival is tudassuk azt.
      
      Hírlevelünk elérhető az Interneten: http://www.hhrf.org/mvsznyugat címen. Mennél többen kattintsatok rá és olvassátok a Hírlevelet. Januártól ezt kinyomtatva is meg fogjuk jelentetni azok számára, akik interneten nem tudják venni. Viszont az Országos Tanácsokat arra kérjük, hogy a kapott anyagot sokszorosítva terjesszék tagjaik körében.
      
      Eredményekben dús, Boldog Újévet kívánok. A beszámolókat, javaslatokat várva, baráti üdvözlettel:
      
      Papp László sk.
      Nyugati Régió elnök
cikk küldése | nyomtatási verzió

Pátkai Róbert

      PÁTKAI RÓBERT evangélikus püspök (Anglia) képviseli a nyugati magyarokat a Magyar Kormány által 2000 január 27-28-án rendezendő " Egyház és magyarság" című tanácskozáson Esztergomban. A megbeszélés tárgya a határon túli magyar kisebbségi egyházak és közösségek gondjai és támogatásuk lehetőségei.
cikk küldése | nyomtatási verzió

Dr. PAPP LÁSZLÓ

      Papp László építészmérnököt, aki a Budapesti Műszaki egyetemen 1999-ben DLA fokozatot nyert, a Kossuth Lajos Tudományi Egyetem Tanácsa 1999 decemberében miután a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvényben foglaltak szerint erre méltónak találta címzetes főiskolai tanárrá nyilvánította és ezzel a jogokkal felruházta.
cikk küldése | nyomtatási verzió

Amerikai Egyesült Államok

PAVLÁTH ATTILA KITÜNTETÉSE

      Az Amerikai Kémiai Társaság, amely az ország legnagyobb tudományos egyesülete elnökjelöltté választotta Dr. Pavláth E. Attila vegyészt, a U.S. Department of Agriculture kutatóját Albany, Kaliforniában. Pavláth 2000 január elsején foglalja el tisztségét és 2001 januárban automatikusan a Társaság elnöke lesz. Pavláth 1952-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen és doktori fokozatát 1955-ben kapta meg. Számos könyv, 25 találmány, és több mint száz szakcikk szerzője.
cikk küldése | nyomtatási verzió

MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ A WRIGHT STATE EGYETEMEN

      A Bognár Béla professzor által alapított ösztöndíjra eddig 28,000 dollár gyűlt össze. További adományokat várnak, hogy magyar származású egyetemi hallgatókat támogathassanak. A Hungarian Scholarship Fund címe: Wright State University, 3640 Colonel Glenn Hwy, Dayton OH 45435-0001. Az adományok adóból levonhatók. Email: bela.bognar@wright.edu
cikk küldése | nyomtatási verzió

HORVÁTH CSABA

      HORVÁTH CSABA vegyészprofesszor születésnapja tiszteletére 2000 január 23-25 között "Horvath Symposium 2000" cimmel előadássorozatot rendeznek, amely a Yale egyetem magyar származású professzorának tudományos eredményeit ismerteti. A tanácskozáson számos neves kutató és egyetemi tanár tart előadást és megemlékezést.
cikk küldése | nyomtatási verzió

HAVAS GYÖRGY AZ ÉV MÜVÉSZE

      Az emigrációs amerikai magyar művészek között New Yorkban élő HAVAS GYÖRGY világhírű harmonika művész kapta ezt a megtisztelő címet. Havas György Magyarországon végezte a Zeneakadémiát, s az 1956-os forradalom után vándorolt ki Amerikába, pályája az 1957-es USA Ki Mit Tud versenyének összesített kategória első helyezésével kezdődött, s azóta pályája egyenesen ível felfelé, s az egész világ közönségét meghódította. A Harmonika Intonációk című legutóbbi CD kiadásán széles skálájú zenei repertoárral szerepel klasszikus, jazz, popp és cigányzene egyaránt megtalálható programjában.
cikk küldése | nyomtatási verzió

MAGYAR NAPOK

      A Georgia állambeli VALDOSTA ÁLLAMI EGYETEM 2000 február 28 és március 3 között magyar programot szervez " A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPLÉSE DÉL-GEORGIA ÁLLAMBAN " cimmel. Ezen szerepel Hidas Frigyesnek, a Magyar Honvéd Zenekar vezetőjének Oboa Koncert No.2 műve ősbemutatója. Ugyancsak az ünnepi műsor része öt előadás, amely Magyarország szerepét ismerteti a modern világban. Az előadásokon Magyarország gazdasági eredményei, Egy amerikai élményei Egerben, Kovács Margit művészeté, Keleteurópai zene, valamint a magyarországi oktatási rendszer bemutatása szerepel majd
cikk küldése | nyomtatási verzió

“CSÁRDÁS A KELET TANGÓJA”

      BUDAPEST TÁNCEGYÜTTES, “CSÁRDÁS A KELET TANGÓJA” A New York Times december 26-i cikke beszámol a Zsurafszky Zoltán vezette Budapest együttes egyhónapos előadássorozatáról, mely január 14 –én kezdődik este 8-kor Észak-Amerika-i bemutatóval a State Theaterben, New Brunswick, NJ-ben (15 Livingston Ave, New Brunswick, NJ).
      Email: info@csardas.org.
cikk küldése | nyomtatási verzió

MAGYAR BÁL
CSIKÁGÓ

      CSIKÁGÓI MAGYAR BÁL 2000 JANUÁR 29-ÉN
      Legnagyobb Magyar Bál az Egyesült Államokban. Tiszteletbeli vendég Molnár László nagykövet, főkonzul és felesége Dr. Doby Katalin New York-i Magyar Főkonzulátusról
      Info: 847-253-2965, 847-541-1567
cikk küldése | nyomtatási verzió

ZSOLNAY KIÁLLÍTÁS

      2000 FEBRUÁRIG NEW ORLEANSBAN
      Három hónapon keresztül tart nyitva az a kiállítás, mely a Zsolnay gyár legújabb termékeivel ismerteti meg a látogatókat New Orleansban. Jewish Community Center, 5342 St. Charles Avenue, New Orleans, LA 70115
      info: 1 800 972-828
cikk küldése | nyomtatási verzió

MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ FELNŐTT ÉNEKKARA 100 ÉVES JUBILEUMA SOUTH NORWALKON

      A South Norwalk, CT magyar református énekkar novemberben ünnepelte százéves fennállását. A Jubileumi előadást William J. Hevesy rendezte, aki az 1899 november 28 –án alapított felnőttkórus első vezetőjének Hevesy Józsefnek az unokaöccse.
cikk küldése | nyomtatási verzió

HUNGAROLÓGIA A RUTGERS EGYETEMEN

      Két magyarországi egyetemi oktató négy osztályban és különórákon 50 amerikai egyetemi hallgatót tanít ez évben New Jersey állam Rutgers Egyetemén.
      Dr. Hajnal Judit, a Debreceni Orvostudományi Egyetem és a KLTE Nyári Egyeteme nyelvtanára kezdő, középhaladó és haladó osztályai hallgatóinak fele a magyart már melléktanszakaként választotta. Molnár Miklós, az ELTE Tanárképző Amerikanisztikai tanszéke tanára ez évben Fulbright professzor a Rutgers Kommunikáció karán. Ősszel a magyar média, tavasszal magyar filmek bemutatásával ismerteti angolul a jelenkori magyar társadalmat és kultúrát.
cikk küldése | nyomtatási verzió

GEORGE WASHINGTON DÍJAK

      DEÁK ISTVÁN történész és DR. SCHMIDT LAJOS stratégiai konzultáns társaságában
      SOMODY IMRE, a Pharmavit Rt. elnök-vezérigazgatója november 16-án a New York-i Waldorf Astoria szálló dísztermében vette át az American Hungarian Foundation George Washington- díját.
cikk küldése | nyomtatási verzió

Kanada

KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖZPONT

      KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖZPONT új tisztségviselőit november 28-án választották a torontói Magyar Házban, 2000 január elsejétől két évre elnökké választották Bogyay Elemért, alelnökké Gaál Csabát, főtitkárrá Forray Leventét.
cikk küldése | nyomtatási verzió

DR. PUNGUR JÓZSEF MUNKÁSSÁGÁNAK ELISMERÉSE

      Dr. Pungur József lelkész professzornak az MVSZ Kanadai Országos Tanácsa Nyugat-kanadai alelnökének Göncz Árpád a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztjét adományozta a magyar nyelv és kultúra értékeinek megőrzése és fejlesztése terén végzett tevékenysége elismeréseként
cikk küldése | nyomtatási verzió

Magyarország

MAGYAR ORVOSOK MILLENIUMI VILÁGKONGRESSZUSA

      Nemzetközi konferencia 2000 Augusztus 16-19. Budapest, Szeged, Pécs és Debrecen. Az ötödik alkalommal megrendezendő magyar orvosok világtalálkozója alkalmat ad a külföldön közel és távol élő, de az óhazához érzelmileg és emberileg kötődő magyar orvosok hazalátogatására, a millenniumi rendezvénysorozaton való részvételre.
      Szervezési információ: Email: MET2000@aktivtourist.hu.
      Tel: 36-62-545-328
      Általános információ: aktivtourist@aktivtourist.hu, honlap: www.aktivtourist.hu
cikk küldése | nyomtatási verzió

MEGALAKULT A MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA

      A Magyar Kormány kezdeményezésére intézményessé vált a határon túli magyar ifjúsági szervezetekkel való kapcsolat, s a MÁÉRT Magyar Állandó Értekezlethez hasonlóan megalakult a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK)
      A nyugati régió képviselőjeként Kulich Károly a MIV elnöke vett részt
      A november 27-én megtartott tanácskozás célja volt a határon túli fiatalokkal való kapcsolat megteremtése. A tanácskozás helyszíne a budapesti Hadtörténeti Múzeum díszterme volt. Közel ötven fiatal volt jelent az ülésen. Köszöntőt mondott: Deutsch Tamás Ifjúsági és Sportminiszter, Strumpf István a miniszterelnöki hivatal minisztere, Németh Zsolt a Külügyminisztérium politikai államtitkára, Szabó Tibor a HTMH elnöke. A MIK ifjúsági stratégiai kérdésekkel foglalkozik, s 10-15 éves perspektívájú célkitűzései vannak.
cikk küldése | nyomtatási verzió

TUDÓSTALÁLKOZÓ 2000 BUDAPEST MÁJUS 22-23.

      A Műszaki és a Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) együttműködésben a Magyar Tudományos Akadémiával és a Magyarok Világszövetségével megrendezi a magyar tudósok, feltalálók, orvosok világtalálkozóját, melynek célja : a magyar Millennium Programjának részeként párbeszédet folytatni arról, hogy a külföldön és itthon élő magyarok mit tehetnek együttesen a XXI. sz. sikeres Magyarországáért.
      Fővédnökök: Oláh György és Harsányi János, Nobel-díjas professzorok
      Info: Boros Sándor MTESZ H-1372 Budapest P.O. Box 451
      Tel :474-7915, Fax: 353-0317, Email: boros@mtesz.hu
cikk küldése | nyomtatási verzió

NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ

      Nemzeti Tankönyvkiadó fennállásának 50. évfordulója alkalmából rendezett tanácskozáson az érdekelt kormányzati felelősök és a nemzetiségek képviselői közreműködésével áttekintették a nemzetiségek létét, megmaradását államilag garantáló legfontosabb intézményrendszer az oktatás, ezen belül főként a nemzetiségi tankönyvkiadás és ellátás helyzetét, s abban a Nemzeti Tankönyvkiadó szerepét, jövőbeni feladatait.
      A nemzetiségi oktatást művelő pedagógusok száma jelenleg 2530 fő. 803 olyan tanintézmény (ebből 386 óvoda, 390 általános iskola, 27 középiskola) van ma országunkban, ahol nemzetiségi nyelven, illetve nemzetiségi nyelvet is oktatnak. E mellett négy egyetemen és 12 főiskolán folyik anyanyelvű nemzetiségi tanár-és tanítóképzés.
      A nemzetiségi oktatásban meghatározó a tankönyvek szerepe. Az állami tulajdonú Nemzeti Tankönyvkiadó Rt Önálló Nemzetiségi Osztálya évente mintegy 50 új tankönyv és segédlet kiadását gondozza.
cikk küldése | nyomtatási verzió

MÁR 114 NYELVEN TUD AZ ÚJ RECOGNITA KARAKTERFELISMERŐ SZOFTVER

      A Recognita Rt. piacra dobta Plus karakterfelismerő szoftverének új változatát, az 5.0-ás verziót, amely 114 nyelvet ismer fel, köztük például a cirill és a görög betűket is. A magyar szakemberek által kifejlesztett számítógépes program a világon egyedülálló, az 5.0-s változatának külön érdekessége, hogy ezzel már a vakok számára írt Braille dokumentumok is kezelhetők.
cikk küldése | nyomtatási verzió

KÉTEZERBŐL KETTŐ: SZENT ISTVÁN ÉS GÖNCZ ÁRPÁD

      Szent István király az évezred magyarja, Göncz Árpád az ezredforduló embere az Origó, az RTL Klub, a Népszava és a Színes RTV által kiírt „2000 magyar” című szavazáson.
      Az akció során interneten, telefonon és levelezőlapon lehetett szavazni a legnagyobb történelmi és kortárs magyar személyiségre. A szeptemberben kezdődött szavazás indulásakor a szervezők közzétettek egy 2000 nevet tartalmazó listát, közülük választhattak a szavazásban részt vevők. A játék során összesen 34 ezer szavazat érkezett, a döntő fordulóban 18 ezren vettek részt. A december 27-i televízió adásban ismertetett végeredmény szerint a történelmi kategóriában a legtöbb szavazatot és így az évezred magyarja címet I. (Szent) István király kapta. Második lett Széchenyi István. A kortárs kategóriában a legtöbb szavazatot és így „az ezredforduló embere” címet Göncz Árpád köztársasági elnök kapta.
cikk küldése | nyomtatási verzió

TELEKI PÁL EMLÉKBIZOTTSÁG

      Az Emlékbizottság fő célja a Teleki Pál emlékszobor 2001 április 3-án történő fölállítása. Az emlékbizottság két fővédnöke a magyar köztársasági elnök és a miniszterelnök. Az Emlékbizottság 1999. augusztus 31-én megtartotta alakuló ülését, megválasztotta ügyvezetőnek Csicsery- Rónay Istvánt.
      Teleki Pál születésének 120. évfordulóján, 1999 november 1-jén, a Magyar Tudományos Akadémia Nagytermében Vígh Károly ünnepi beszédével és Teleki műveinek felidézésével emlékeztek meg Teleki életéről és munkásságáról. A szobor fölállításához számos személy és szervezet ígért jelentős hozzájárulást, s így biztosított annak időben történő fölállítása a Budai Várban.
cikk küldése | nyomtatási verzió

Németország

AZ ÖTVENEGYEDIK FRANKFURTI KÖNYVHÉT CSENDESTÁRS RÉSZTVEVŐI

      A Frankfurti Német-Magyar Társaság - a BUOD egyik tagszervezete – 1999-ben is külön standdal szerepelt a frankfurti könyvvásáron. A társaság jelenléte a frankfurti könyvkiállításon immár hagyomány, hiszen évek óta szerepeltetik az emigráció sajtóját, valamint azoknak a Magyarország határain kívül működő kis kiadóknak a könyveit mutatják be, amelyek saját erejükből nem lehettek volna jelen.
      A Kiadók között harmadízben volt az Atlanti Kutató és Kiadó Társulat Alapítvány, amely az USA-ban 1977 óta, Magyarországon pedig 1994 óta ad ki angol nyelvű tudományos könyveket hazánk történelméről kultúrájáról.
cikk küldése | nyomtatási verzió

Svájc

MÁRKUS NÓRBERT

      MÁRKUS NÓRBERT, egy fiatal, vak zongorista nyerte meg az 1999 –es Montreux-i Nemzetközi Jazzfesztivál Tehetségkutató versenyének II. helyét, 85 résztvevő közül. Nemrég fejezte be a Zeneművészeti Főiskola Jazztanszékén tanulmányait. Jelenleg az amsterdami Főiskolán tanul. A díj, amit nyert: New Orleans-i utazás 2000 januárjában, ahol a jazztanárok nemzetközi szövetségének fesztiválja, és konferenciája lesz
cikk küldése | nyomtatási verzió

Internet

VILÁGSZÖVETSÉG ERDÉLYI TANÁCSA (VET) KEZDEMÉNYEZÉSÉRE

      NAGYCSALÁDOS HONLAP http://www.mvsz.hu/vet/csalad
      Világméretű magyar összefogás a rászoruló magyar nagycsaládosokért a VET egy újszerű honlapot indított be a világhálón, itt zajlik ezután a magyar nagycsaládok világméretű társkereső mozgalma, a honlapon mindenkor 7 nagycsalád fényképe és adatai láthatók. Felmutatásukkal azt szeretnék elérni, hogy találjanak valahol nagyvilágban valakit, aki mintegy "keresztszülőként", avagy védőangyalként gondjába fogadja a bemutatott nagycsaládok közül azt, amelyiket magához közelinek érez. A nagycsaládos honlap beindításával a VET megkísérli a globális világ eszközeit a nemzet jövőjének szolgálatába állítani. A nagycsaládos honlap 1999 karácsony éjszakáján indult be. Keresse a hálón http://www.mvsz.hu/vet/csalad
cikk küldése | nyomtatási verzió

HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG

      Honlapja http://www.geocities.com/federatio/
cikk küldése | nyomtatási verzió

BUND UNGARISCHER ORGANISATIONEN IN DEUTSCHLAND (BUOD)

      NÉMETORSZÁGI MAGYAR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE
      http://www.buod.de
      Dr. KLEMENT Kornél – elnök, Email: klementk@t-online.de
cikk küldése | nyomtatási verzió

GENFI MAGYAR EGYESÜLET

      Genfi Magyar Értesítő megtalálható
      http://www.ahg.ch/
cikk küldése | nyomtatási verzió

MVSZ Kanadai Országos Tanácsa

      MVSZ Kanadai Országos Tanácsa híreiről informálódhat magyarelet@yahoo.ca Emailről.
cikk küldése | nyomtatási verzió

MAGYAR LAP
Spanyolországban

      3. ÉVEZRED 21. SZÁZAD SPANYOLORSZÁGI MAGYAR LAP
      http://www.ctv.es/USERS/tigerloto2001
cikk küldése | nyomtatási verzió

HIRLÁNC

      A nyugat-európai országos magyar szervezetek hírlánca, ezen belül a Finnországi Magyarok Egyesülete küldi széjjel.
      A FINNORSZÁGI MAGYAROK EGYESÜLETE HONLAPJA és annak csatlakozásai (linkek) olvashatók a www.dlc.fi/~luffi50 címen beta99@koti.tpo.fi (Béla Tanító
cikk küldése | nyomtatási verzió

SARASOTAI MAGYAR HÍRMONDÓ

      Szerkesztő: Kisvarsányi B. Éva
      www.hungarian.net
cikk küldése | nyomtatási verzió

MAGYAR ÖREGDIÁK SZÖVETSÉG - BESSENYEI GYÖRGY KÖR

      HUNGARIAN ALUMNI ASSOCIATION
      honlapja: http://www.hhrf.org/bessenyei/magyar.htm
cikk küldése | nyomtatási verzió

MASSACHUSETTSI MAGYAR EGYESÜLET

      honlapja Cser András és Tóth Gábor munkája.
      http://www.bostonhungarians.org
cikk küldése | nyomtatási verzió

A WASHINGTON-I MAGYAROK

      A WASHINGTON-I KOSSUTH HÁZ programjairól Velényi Edit és Végh Sándor által működtetett honlapjai tájékoztatnak http://www.kossuthhouse.org/khsc/
      
      WASHINGTON KÖRNYÉKI MAGYAR PROGRAMOK legteljesebb es legaktuálisabb listája:
      http://www.kossuthhouse.org/washington/
      
      A WASHINGTON-I MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ honlapjának címe
      http://www.hrfa.org/church/
      
      MAGYAR AMERIKAI KOALICIÓ
      Email: 70272.2065@CompuServe.com
      http://www.hungary.com/hac/
cikk küldése | nyomtatási verzió

Folyóirat

Dirty Goat

      A patinás, nagyalakú, tekintélyes Texas-i irodalmi magazin, THE DIRTY GOAT legújabb számának csaknem negyed része, közel 42 oldal, foglalkozik Örkény Istvánnal, tartalmazza Györgyey Klára megható esszéjét "Az ironikus humanista" cimmel, ugyancsak Györgyey írta a Pisti a vérzivatarban c. Örkény dráma kritikai analízisét, amit a színdarab teljes második felvonása követ az ő fordításában.
cikk küldése | nyomtatási verzió

HUNGARIAN PANORÁMA

      HUNGARIAN PANORÁMA
      Az amerikai magyarság új kéthetente megjelenő magazinja
      Előfizetés egy évre 55, félévre 30 dollár. Ingyenesen hívható: 1-877-4483-335
      Panorama Publishing Inc., 10191 W. Sample Rd. #207, Coral Springs, FL 33065
cikk küldése | nyomtatási verzió

Könyv

EURÓPA SZINPADÁN

      Fél év alatt már második kiadásban jelent meg dr. Ádám Sándor Európa színpadán című könyve, a Magyarságunk és Magyarok pusztulása című munkák után a magyarság-trilógia harmadik kötete. Ádám könyvei eddig összesen 8 kiadásban , és húsznál több országban jelentek meg, s nemcsak a tanuló ifjúságnak, de felnőtteknek is ajánlott ajándékozásra.
      A két kiadásban is elfogyott Magyarok pusztulása című könyv az elmúlt ezer év szenvedéseit, a jelenleg is kapható Európa színpadán című kötet az elmúlt ezer év sikereit, nemzetünk büszkeségeit villantja föl a történelemben és a különböző tudományágakban, stb. Megfelelő megrendelés esetén valamennyi kötetből tetszőleges számú utánnyomás lehetséges. A könyv kapható a Püski és Gondos bolthálózatban, a Szent István Társulat üzleteiben és a szerzőnél (1142 Budapest, Edison köz 8.) Ára Európában 10 DM, tengerentúl 10 USD + postaköltség.
cikk küldése | nyomtatási verzió

SZILASSY SÁNDOR

      BARNAGTÓL MIAMIIG
      SZILASSY SÁNDOR történész tizenötödik könyve az Új Horizont és az OOK Press kiadásában. A könyv egy színes és gazdag élet regénye, önéletrajz, de egyben korrajz is, amely vallatja a múltat és feltárja az elmúlt évtizedek sok végzetes történelmi eseményének politikai és társadalmi összefüggéseit. Egy magyar kisfiú elindul Magyarbarnagról a pápai Református Kollégiumon keresztül a debreceni Tudományegyetem jogászdoktori címét kapja meg, a dátum 1944 március vége, a végzetes történelmi fordulópont.
      Megrendelhető a szerző címén: 133 Pompano Beach Blvd. Unit 103, Pompano Beach, FL 33062
      Ára postaköltséggel együtt $10.
cikk küldése | nyomtatási verzió

A VÖRÖS CSILLAG LEHULL

      1956-OS FORRADALMI KÖNYVEK AMERIKAI MAGYAR FIATALOKNAK
      A VÖRÖS CSILLAG LEHULL.
      Az iskoláknak ajánlott olvasmányok sorozatában megjelent magyar fordításban SZABLYA ILONA könyve The Fall of the Red Star. A vörös csillag lehull címmel. Megrendelhető Magyarországon Holnap Kiadó, H-1111 Budapest Zenta u.5. Dr. Milkovich Eszter ig. T: 36-1-365-6621, 466-6928
      Az USA-ban: Boyds Mills Press, 815 Church Ave., Honsdale PA 18431, USA Tel: 1-800-949-7777 Fax: 1-570-253-0179
cikk küldése | nyomtatási verzió

TÉGLÁS CSABA

      TÉGLÁS CSABA BUDAPEST EXIT memoárja már eddig sok kiváló kritikát kapott országszerte amerikai újságokban , többek között a LIBRARY JOURNAL, amely magazin az amerikai könyvtárosoknak hívja fel a figyelmét az új könyvekre, melegen ajánlotta Budapest Exit-et az 1998 júliusi példányában (111. Oldal.
      Kiadó: Texas A&M University Press, Illusztrációk (15): Szalay Lajos
      Kapható a kiadónál (800) 826-891, nagyobb könyvesboltokban, s az interneten Amazon.com
cikk küldése | nyomtatási verzió

Dr. ÉRTAVY-BARÁTH KATA

      Harmadik kiadását érte meg Magyarországon is megjelent Dr. ÉRTAVY-BARÁTH KATA regénye az 1956-os szabadságharcról szóló könyve. Az első kiadás 1966-ban TÖRTÉNELEM: KITÜNŐ címmel jelent meg. Ezt követte 1968-ban az angolnyelvű kiadás: Teaspoonful of Freedom. Az orvos írónő ifjúsági regénye, krónika a többgenerációs magyar amerikai fiataloknak. A könyv magyarországi kiadását az AMOSZ tette lehetővé.
      Info: 5429 Leatherstocking Ln., Stone Mountain, GA 30087
      Email: mband@bellsouth.net
cikk küldése | nyomtatási verzió

FELHÍVÁS

      Kérem az olvasókat a világ minden táján, de különösen az MVSZ Országos Tanácsok tagjait, hogy az olcsó és rendszeres kapcsolattartás érdekében küldjenek híreket szervezeteikről és további érdekeltek, érdeklődők E-mail címeit. Külön kérésre postázzuk kiadványunkat, postacím: MVSZ Nyugati Régió Budapest Benczúr utca 15. 1068 Hungary. Email : nyugat@mvsz.hu
      Amennyiben valamely Email címzett kétszer kapná az anyagot vagy le kíván kerülni a listáról, úgy jelezzen vissza.
      Boldog Új Esztendőt Kíván Mindannyiunknak!
      Bika Juli
      Email: BikaJuli@aol.com
cikk küldése | nyomtatási verzió

© Nyugati Hírlevél - 2023